Het Wargaren 12, 5397 GN Lith

Brief gericht aan de oever gemeente.

Betreft: Conflict bij Stichting de Maasveren

Zoals men weet is er een conflict binnen onze organisatie, stichting de Maasveren. Het conflict heeft grote impact op het maatschappelijke leven binnen deze regio. Hierbij lichten wij de ontwikkelingen binnen onze stichting graag toe.

De afgelopen anderhalf jaar nam het bestuur van de stichting maatregelen om de toekomst van de stichting veilig te stellen. Immers de laatste vier jaar draaide de stichting verlies en was de bedrijfsvoering sterk verouderd. Door de maatregelen verwachten we dat onze financiële positie verbetert en onze bedrijfsvoering gezond en efficiënt is ingericht. De eerste maatregel die het bestuur nam is het aanpassen van de organisatiestructuur. De bedrijfsvoering is efficiënter georganiseerd en kan de organisatie beter worden aangestuurd. Een belangrijk bijkomend voordeel is dat we hiermee een kostenbesparing realiseren.

Personeelsvertegenwoordiging
Medezeggenschap van onze medewerkers staat bij de stichting hoog in het vaandel. Onze medewerkers hebben via de Personeelsvertegenwoordiging (PvT) direct invloed op alle belangrijke beleidsonderwerpen binnen onze organisatie. Inclusief de arbeidsvoorwaarden.
Afhankelijk van het onderwerp heeft de PvT adviesrecht of instemmingsrecht. Deze rechten en bevoegdheden en de samenwerking tussen de PvT en het bestuur zijn in 2021 vastgelegd in vernieuwde statuten en reglementen. Daar was de PvT afgelopen jaar zeer nauw bij betrokken.
Verder zegde het bestuur de ondernemings-cao per 31 december 2021 op en voerde per 1 januari 2022 een arbeidsreglement in. We vinden dat een ondernemings-cao niet past bij de omvang (20 fte met 30 medewerkers) en cultuur van onze organisatie.

Stakingen
De afgelopen tien jaar legde FNV havens onze veerponten diverse keren stil. Dit leidde tot interne spanningen tussen medewerkers onderling binnen onze organisatie, tussen de medewerkers en het bestuur en – nog belangrijker – zijn onze reizigers herhaaldelijk gedupeerd door deze stakingen.
We hebben moeten vaststellen dat de ondernemings-cao binnen onze organisatie structureel tot arbeidsonrust heeft geleid, hoge kosten en langdurige spanningen in alle geledingen van de organisatie heeft veroorzaakt. De acties van de FNV havens zijn ook schadelijk voor onze reizigers. We betreuren dat ten zeerste.

Arbeidsreglement
Het bestuur hecht aan goed en modern werkgeverschap dat past bij de maatschappelijke functie van onze organisatie. Ruim 90% van de afspraken die in de oude cao staan zijn ook opgenomen in het nieuwe arbeidsreglement. De belangrijkste aanpassingen/toevoegingen die zijn doorgevoerd zijn:
– nieuwe medewerkers krijgen in het reglement een (hogere) onregelmatigheidstoeslag als zij avonddienst hebben of werken op zaterdagen, zondagen en/of feestdagen.
– de eindejaarsuitkering voor nieuwe medewerkers wordt afhankelijk van het financiële jaarresultaat van de stichting en het functioneren van de medewerker.
– de doorbetaling aan nieuwe medewerkers bij ziekte is voor twee jaar gegarandeerd. De oude afspraak dat medewerkers ook een aanvulling van de stichting kunnen krijgen in het derde, vierde en vijfde ziektejaar is vervallen.

In het nieuwe arbeidsreglement zijn de loonschalen uit de oude ondernemings-cao overgenomen. Ook in de nieuwe situatie is dus sprake van ‘gelijk loon voor gelijk werk’.
Uiteraard geldt de nawerking van de oude cao voor onze huidige medewerkers. Dat wil zeggen dat de (financiële) afspraken die in de oude cao staan, blijven gelden voor de medewerkers die op 31 december j.l. in dienst waren. Zoals bekend kan de werkgever nooit eenzijdig de arbeidsvoorwaarden aanpassen en daarvan is dan ook nu en in de toekomst geen sprake.

Tot slot. We zijn een mooi bedrijf, met trotse medewerkers en vervullen een belangrijke rol in het maatschappelijke leven in deze regio. We willen onze reizigers ook de komende jaren veilig, duurzaam en betaalbaar overzetten. Daarom namen we de afgelopen periode maatregelen op het gebeid van bestuur & organisatie, bedrijfsvoering en arbeidsvoorwaarden om de stichting toekomstperspectief te geven.

jaarpas-animatie